FEDERASYON TÜZÜĞÜ

 EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Madde 1- FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Federasyonun adı; EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU’ dur. Kısa adı “EKAF ” dır.

Merkezi : İZMİR

Madde 2- FEDERASYONUN AMACI

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere ; Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik sosyal, kültürel politikaların oluşturulmasını sağlamak, ulusal, uluslar arası ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları geliştirerek uluslar arası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, projeler geliştirmek. Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak iş dünyası, öğrenci dünyası, eğitim, kadınlar, kültürel konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili ulusal, uluslar arası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaştırılmasına çalışmak, sanayici  ve iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü, ve girişimci nitelikleri geliştirmek, çevre, insan sağlığı, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine  yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak. Milli bütünlüğe yararlı Karadeniz’le ilgili dernekleri bir çatı altında toplayarak faaliyetlerini desteklemek. Milli kültürün ayrılmaz parçası olan Karadeniz  kültürünü yaymak, yaşatmak, tanıtmak. Üye derneklerin bulunduğu bölgede yaşayan Karadenizli vatandaşların birbiri ile ve bu yöredeki diğer yöre insanları ile ve Karadeniz deki insanlarla ve Karadeniz bölgesi ile olan münasebetlerini geliştirmek. Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetleri ve  aşağıdaki işleri yapmak

a-Federasyon bağlısı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmesi için katkı sağlar,

b-Amacına uygun her türlü sosyal etkinlik ve toplantı düzenler,

c-Yardım sandıkları oluşturup mensuplarına destek olur,

d-Ulusal ve bölgesel kalkınma için eğitim ve sağlık tesisleri kurar ve işletir,

e-Ulusal ve Uluslar arası emsal kuruluşlarla toplantılar ve seyahatler düzenler,

f-Kültürel çalışmalar yapar ve mensupların ihtiyaçlarına cevap verir,

g-Karadenizlilerin dahil olduğu kooperatif ve iktisadi işletmeleri destekler.

h-Bünyesinde mensubu derneklere ofis tahsis eder, hizmet ihtiyaçlarını karşılar,

i-Karadeniz vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yardımcı olur.

j-Mensuplarının ekonomik gelişimi için ulusal ve uluslar arası proje geliştirir.

k-Konusu ile ilgili her türlü görsel, yazılı ve sözlü yayını yapar,

l-Bölgesel ve ulusal konfederasyonlara katılır,

m-Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar verir,

n-Eğitim ve sosyal gelişim amaçlı toplantı ve paneller düzenler,

o-Araştırma, kültür, eğitim ve gezi amaçlı turlar düzenler,

p-lokal vb. tesisler işletir, Meslek edinme iş edinme kursları açar,

r-Ulusal, uluslar arası ve bölgesel sorunlara çözümler üretir.

s-Karadeniz kültürünü yaşatacak ve geliştirecek faaliyetlerde bulunur,

ş-Folklor ve sanat faaliyetlerinde bulunur ve destekler,

t-Spor kulüplerini destekler,

u-Mensuplarına ulusal ve uluslar arası uygun kredi temin eder ve işlerini geliştirir,

v-Huzur evi, çocuk bakım evi, aş ocağı, özürlüler bakım eğitim tesisleri kurar,

y-Dinlenme, Eğitim, sağlık turizm amaçlı kamp tesisleri kurar işletir,

z-Federasyon amacına uygun fuar ve festivaller düzenler iştirak eder,

Yukarıda bahse konu işleri yürütmek amaçlı faaliyetleri yürütür. Konusunda uzman kişilerden hizmet satın alabilir. Menkul ve gayrimenkul edinir,satar, kiraya verir, Kendisine ait ve 3. şahıslara ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir, ve  varlıklarını nemalandırır. Şartlı yada şartsız bağışları özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarından,  ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan kabul eder.

Madde 3-  ULUSLARARASI FAALİYET

         Federasyon, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde ilgili makamlardan izin alarak bu temasları gerçekleştirir ve işbirliğinde bulunabilir.

Madde 4-  YASAKLAR

 • Federasyon siyasi partilerle organik ilişki içinde siyasi faaliyet yürütemez.
 • Federasyon şube ve temsilcilik açamaz ancak gerekli gördüğü hallerde ilgili makamlardan izin alarak verilen izin doğrultusunda hareket eder.

Madde 5- FEDERASYON KURUCULARI

                 Ekli listede isimleri ve merkezleri yazılı olan dernekler federasyonun kurucularıdır.

Madde-6 FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA

Federasyon a)Kurucu Üyeler,  b)Kuruluştan sonra federasyona katılan benzer amaçlı derneklerden oluşur.

Kurucular dışında kalan derneklerin federasyona üye olabilmeleri için kendi genel kurullarından karar almaları ve gerekli yasal formaliteleri tamamlamaları gereklidir. Gerekli işlemler tamamlanmadan yapılan müracaatlar Federasyon yönetimince dikkate alınmaz.

Genel Kurul kararını alan dernek, yazılı olarak Federasyon  Yönetimine başvurur ve Federasyon Yönetimi bu isteği 30 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Katılma kararı, müracaat eden derneğin katılım payını ödemesi sonrasında kesinlik kazanır.

Madde-7   ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadır.  Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler. Dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar
 • Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman ödemek zorundadırlar.
 • Üye dernekler kendi Genel Kurul toplantılarını takiben en geç 30 gün içersinde faaliyet raporlarını, bilanço denetim kurulu raporu ve katılan üye listesinden birer nüshayı Federasyon Yönetimine vermek zorundadırlar.
 • Üye dernekler yıllık Olağan Genel Kurul Toplantılarını Federasyon Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce yapmış ve federasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar.Üye derneklerin Federasyon delegelerinin delegelikleri bağlı olduğu dernekten yenileri bildirilinceye kadar devam eder. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına üye dernekler katılabilirler.
 • Federasyon Yönetim kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına üye dernekler katılabilirler.
 • Üye dernekler düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda federasyona devamlı bilgi vermelidirler

 

Madde-8   ÜYE DERNEKLERİN  HAKLARI

Dernekler kanunun ilgili hükümleri  federasyon hakkında da geçerlidir. Hiçbir dernek federasyona üye olmaya yada üye kalmaya zorlanamaz. Her üye derneğin federasyon üyeliğinden ayrılma  hakkı vardır.Federasyon üyesi olan her dernek eşit haklara sahiptir. Tüzükte üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep,aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.  Dernekler kanunun ilgili maddesinde belirtilen kamu hizmeti görevlileri aynı yasanın diğer maddeleri gereğince  üye olabileceklerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin ve federasyonların yönetim ve denetleme kurullarında  görev alamazlar. Federasyon genel kurulunun teşkili işbu tüzüğün 12.maddesinde düzenlenmiş olup,her bir genel kurul üyesinin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul üyeleri oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde-9   FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

 • Hiçbir üye dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Üye dernekler kendi Genel kurullarında karar almak ve bu kararı Federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler
 • Federasyona yazılı olarak bildirim yapan üyelikten çıkan veya çıkartılan üye dernek, federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır.
 • Federasyondan ayrılan dernek, federasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • Üye derneğin fesih edilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda federasyon üyeliği otomatik olarak düşer. Bu durumda (c) bendindeki şartlar geçerlidir.
 • Kendi arzusuyla federasyondan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. Derneğin ikinci bir kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kabul edilmez.

Madde-10   FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyondan çıkarılabilirler.

 • Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek.
 • Federasyon Tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler Yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak.
 • Federasyon aidatlarını zamanında ödememek

Yukarıda bildirilen durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve üye sayısının 2/3 ünün onayıyla derneğin üyeliğini askıya alabilir. Federasyon Yönetimi bu kararı gerekçeleriyle birlikte ilgili derneğe bildirir. Dernek Yönetimi kararın tebellüğünden itibaren bir ay içerisinde Federasyon Yönetimine yazılı itirazlarını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Federasyon yönetim kurulu bu durumda derneğin üyelikten çıkarılması istemiyle görüşünü genel kurula sunar. Çıkarılma hususu ilk genel kurulda karara bağlanır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından tekrar incelenir. İtirazı haklı bulursa askıya alma kararını  kaldırır. Yeniden çıkarma kararı alınması halinde veya 30  günlük süre içinde bir karar vermemesi halinde üyenin itirazı ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. İlk genel kurula kadar derneğin üyeliği askıda kalır. Ancak bu karara karşı yargı yolu açıktır. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulu kararınca yeniden üyeliğe kabul edilebilir.Genel Kurul kararı ile ihraç edilen dernek için Federasyon Tüzüğünün 9. maddesinin (c) bendi uygulanır.

Madde-11   FEDERASYON ORGANLARI

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Danışma ve Başkanlar Kurulu

Madde-12   GENEL KURULUN TEŞKİLİ

Genel kurul aşağıdaki üyelerin katılımıyla oluşur.

DELEGELER;

 1. Federasyon Yönetim Kurulunun asıl üyeleri Genel Kurulun delegesidirler.
 2. Üye derneklerin Yönetim kurulu asıl üyeleri görevleri devam ettiği sürece Genel Kurulun delegesidirler.
 3. Üye dernekler; kendi Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerini kendi Genel kurullarında seçerler.
 4. Üye dernekler , Federasyon delegelerini kayıtlı üye sayılarına göre her ( 25) yirmi beş üye için bir delege olacak şekilde yedekleri ile birlikte seçerler.

 

Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve Genel  kurul delegesi olur.

Ölüm, istifa ihraç vb. durumlarda üye derneklerin Yönetim kurulu bu değişikliği takip eden 15 gün içinde Federasyon Yönetim kuruluna bildirir.

Delegelik müddeti; bağlı derneğin Genel kurul toplantı düzenine göre iki veya üç yıl olabilir, tüm değişiklikleriyle delege listesi Federasyon Genel Kurul toplantısından en az 30 gün önce Federasyon yönetimine bildirilir.

Federasyon, Yönetim kurulu yedek üyeleri Denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleri bağlı bulundukları derneğin delegesi kabul edilmezler.

Her delegenin bir oy hakkı vardır.

 

Dernekler Federasyon Genel Kurulundan en geç 15 gün önce Federasyon aidatları ve sair ödemelerini üyelerinin sayısına göre yaptıklarına dair makbuzlarını delege listesi ile birlikte federasyona bildirirler. Üye derneklerin ödentilerini yapmamış olmaları, delegelerin oy kullanmasına engel değildir.

Derneklerin delege sayısının üst sınırı elli (50) kişidir.

Madde-13   GENEL KURUL TOPLANTILARI

 • Olağan Genel Kurul-Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir ve ekim ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
 • Olağanüstü Genel Kurul-Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanabilir.

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yönetim kuruluna sunacakları yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından

federasyon delegeleri arasında 3 kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar.

Madde-14   TOPLANTI YERİ, ÇAĞRI USULÜ VE YETER SAYISI

 • Genel Kurul, Federasyon Merkezinin bulunduğu İl merkezinde yapılır. Federasyon Yönetim Kurulu bağlı dernekler tarafından bildirilen son delege listesine göre Genel Kurul Delegelerinin listesini düzenler ve toplantı ile ilgili genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saatini içeren bilgileri bağlı dernek yönetimlerine ve ayrıca delegelere posta,sms,mail,gazete ilanı ve diğer iletişim araçlarının herhangi birisi ile 15 gün öncesinden bildirir. Ayrıca toplantı delegeleri listesi Federasyon Merkezine asılır.
 • Toplantıyla ilgili bilgiler ve katılacak üyelerin listesi yazı ekinde İl dernekler birimine bildirilir.
 • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam ayısının iki katından az olamaz.
 • Toplantının geri bırakılmasını gerektiren mücbir bir sebebin bulunması halinde Federasyon merkezine Yönetim Kurulu, erteleme sebeplerini açık olarak gösteren bir yazıyı asar ve ayrıca bağlı dernek ve delegelere posta, sms,mail,gazete ilanı ve diğer iletişim araçlarının herhangi birisi ile bildirir.
 • Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı

isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.

 • Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 • Genel kurulda; Yönetim kurulu gizli oy ve liste usulü ile seçilir. Genel Kurulda açık oylamaya karar verilirse oylama açık yapılabilir, Yönetim Kurulu, denetim kurulu disiplin kurulu asil ve yedek üyelikleriyle üst kuruluş delegeleri aynı listede yer alabilirler Vekaleten oy kullanılmaz.

Madde-15   TOPLANTININ YAPILIŞ USULLERİ

 • Toplantı çağrıda belirtilen yerde yapılır. Genel Kurula katılacak olan delegeler, delege listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
 • Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili,yeteri kadar katip ve sayım memuru seçilerek divan oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının istemesi halinde gizli oylama da yapılabilir.
 • Toplantı yönetimi Kongre Divan Başkanına aittir. Düzenlenen Kongre tutanakları bütün divan üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir.
 • Genel Kurul ilan edilen gündemdeki maddeleri görüşür. Katılan üyelerin 1/10’sinin teklifi ve teklifin genel kurulca kabul edilmesi durumunda gündem maddelerinin sıra ve içerikleri  değiştirilebilir veya yeni maddeler eklenebilir.

Madde-16   GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

A-) Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup, görevleri şunlardır:

            a- Üyeliğe kabul veya üyelikten çıkma hakkında son kararı vermek. Federasyon organlarını seçmek ve federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.

b- Federasyon, Yönetim, denetim, disiplin kurullarını seçmek, bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek. Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

c- Benzer federasyonların oluşturacağı konfederasyona katılım için karar vermek ve konfederasyon genel kurulu için delege tespit etmek.

d- Federasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malların alınması, satılması veya devredilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

e- Uluslar arası kuruluşla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde, gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından sonra bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda yönetim kurulunu görevlendirmek.

f-  Federasyon tüzüğünü değiştirmek yeni müracaat eden derneklerin üyeliğini

onaylamak, gerekli hallerde üye derneklerin ihracına karar vermek, üye derneklerin şikayetlerini veya dernekler arasında var olan anlaşmazlıkları karara bağlamak, federasyonun feshine karar vermek.

g- Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

h- Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.

i- Bu maddelerde sayılmayan  hallerde Dernekler Kanunu ve Dernekler kanununa atıf yapılan diğer kanunlarda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Madde-17   KARARIN İPTALİ

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye  kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye baş vurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Federasyon diğer organlarının kararlarına karşı federasyon içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurul  kararlarının yok veya  mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Madde-18 YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA

 • Yönetim Kurulu federasyon genel kuruluna katılma hakkı olanlar arasından üç yıl için seçilen 29 asil 29 yedek üyeden oluşur.
 • Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takip eden 7 gün içerisinde kendi aralarında toplanır görev bölümü yapılır.
 • Yönetim Kurulu 45 günde bir kez olağan olarak Federasyon Merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Yönetim kurulunun kararı ile bu toplantılar başka illerde de yapılabilir.Yönetim Kurulu Başkanının, Denetim Kurulu başkanının veya yönetim kurulu üyelerinden 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı en geç bir hafta içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantıda özellikle toplantı sebebi olan konu görüşülür.
 • Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır.
 • Mazeretsiz veya izinsiz olarak ardı ardına üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine sırayla yedek listeden  üye çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri sayısının % 51’nin altına düşmesi halinde Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.
 • Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonra en yüksek karar organı olup, Genel Kurul’a karşı sorumludur. Federasyonun idarî ve kazai mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil edebileceği konusu yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Madde-19   YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

18.maddenin c bendi gereğince ilk  yönetim kurulu toplantısında Yönetim kurulu kendi arasında üç yıl görev yapmak üzere Genel başkanı seçer. Genel Başkanın önerisi doğrultusunda aynı toplantıda aşağıdaki ünvanlardan oluşan yürütme kurulu üyeleri seçilir ve görev bölümü yapılır. Yürütme kurulundakilerin ünvan ve sayıları gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Yürütme kurulu, yönetim kurulunca alınan prensip niteliğindeki kararları uygular. Kararlarını salt çoğunlukla alır. Kararlarda eşitlik halinde başkanın oyu çift oy sayılır.

 1. 1 ( Bir ) Genel Başkan
 2. b. 1  ( Bir )  Genel Başkan Vekili
 3. Yeteri kadar Genel Başkan Yardımcısı
 4. 1 ( Bir ) Genel Sekreter,
 5. 1 ( Bir ) Genel Sekreter Yardımcısı Raportör Üye,
 6. 1 ( Bir ) Genel Sayman
 7. 1 ( Bir ) Genel Sayman Yardımcısı

Madde-20   YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Genel Kurul kararları çerçevesinde federasyon çalışmalarını yürütmek.

b- Federasyonu temsil etmek. Gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine vermek. Görev paylaşımı ve sirküler düzenlemek.

c- Federasyon çalışma raporlarını, Genel sayman ve yardımcısı tarafından hazırlanan bütçesini, bilançoyu görüşerek genel kurula sunmak.

d- Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak.

e- Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, bağlı dernekler arasında dayanışmayı bozan ve federasyon tüzüğüne uymayan dernekler hakkında ihraç kararı almak üzere genel kurula sevk etmek.

f- Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.

g- 16. Maddenin (d) fıkrası gereğince genel kurulun verdiği yetkiler dahilinde taşınır ve taşınmaz mallar edinmek ve yer kiralamak.

h- Gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla uluslararası faaliyetler ile ilgili  olarak                 federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek.

i- Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin  Kanun tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde her türlü masraflarını karşılamak.

            J- Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek.

            k- Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser düzenlemek, sportif faaliyetler, panel,gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek.

l- Federasyonun amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenlemek, bu amaç ile yurt içinde ve dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunlara karşı federasyonu temsil etmek.

m- Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, prim ve sosyal  haklarını tayin etmek.

n- Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeler yapmak, kanun, tüzük ve Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde federasyon adına borçlanmak, buna dair sözleşmeler yapmak, borçlanmayı teminen ipotek, rehin almak ve vermek, ayni hak tesis etmek ile tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak.

Madde-21 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde üye derneklerden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak federasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde-22  GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

                   Federasyonun genel başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

        a-Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarını uygular.

b-Yönetim Kurulu toplantı gündemini onaylar ve toplantı tarihini belirler.

c-Yönetim kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her

türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarında

federasyon adına konuşma yapmak yetkisi başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini yönetim kuruluna bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Madde-23  GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

 1. Genel Başkan vekilinin görevleri aşağıdadır.

Teşkilat ve personel konularından sorumludur. Başkan vekili federasyon ile üye dernekler arasında koordinasyonu sağlar, üye derneklerin ve şubelerinin faaliyetlerini takip eder, gerekirse denetler ve yönetim kuruluna rapor verir. Federasyon başkanının bulunmadığı hallerde başkana vekalet eder. Genel başkanın her faaliyetine yardımcı olur.

 1. Genel başkan yardımcılarının görevleri.

Genel başkanca verilen görev alanında dernek faaliyetlerini koordine eder ve federasyon faaliyetlerini yürütür. Dernek faaliyetlerinin koordinasyonuna yardımcı olur. Federasyonun bünyesinde yürütülecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesinde verilecek görevleri icra eder.

Madde-24 GENEL SEKRETER VE YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

Genel sekreterin görevleri aşağıdadır.

 1. Federasyonun bütün idari yazışmalarını imza sirküleri ve yetki dağılımını yürütür. Federasyon dışı yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın federasyon içi yazışmaları kendi imzasıyla yapabilir.
 2. Yönetim kurulunun gündeminin yazışmalarını düzenler ve başkana sunar.
 3. Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür. Personelin birinci amiridir.
 4. Genel başkanın ve yürütme kurulunun kendine vermiş olduğu görevleri yerine getirir.
 5. Federasyon sekreter yardımcısı yukarıda sayılan bütün görevlerde Genel sekretere yardımcı olur. Genel Sekreterin olmadığı durumlarda onun görevlerini yürütür.
 6. Genel kurul çağrı işlemlerini yürütür.

Madde-25   GENEL SAYMAN VE YARDIMCISI  GÖREV VE YETKİLERİ

          Federasyon muhasibinin görevleri aşağıdadır.

 1. Federasyonun muhasebe işlerini yasalara uygun bir biçimde  yürütülmesini sağlar. Gelir gider tablosunu ve mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurula sunulacak bilançoyu ve tahmini bütçeyi hazırlar.
 2. Federasyon gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını,

muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Federasyonun taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin  ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

 1. Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar.
 2. Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları federasyon kaşesi altında başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda teşkilatlanmadan sorumlu başkan vekili veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen diğer bir üye ile birlikte imza eder.
 1. Muhasip yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamaları yapar. Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilecek miktar dışında kasada nakit bulunduramaz.

Madde-26  BORÇLANMA ŞEKLİ

           Federasyon amacını gerçekleştirmek için borçlanabilir. Borçlanma, kanun, tüzük ve genel kurulun verdiği yetki dahilinde yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Ancak,yönetim

Kurulunun, tahmini bütçenin %10’nu aşmayan borçlanmalar gerçekleştirebilir.

Madde-27  FEDERASYON BAŞKANININ İSTİFASI VEYA ÖLÜMÜ 

Başkanın ölüm veya istifası halinde Yönetim kurulu kendi arasında toplanarak kalan süreyi tamamlamak üzere başkanı seçer.

Madde-28   DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere üç yıl için genel kurulca seçilir. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler.  Federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseselerine ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde-29   İÇ DENETİM

                  Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması yönetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Bağımsız denetçilerin görevlendirilmesi durumunda her türlü bilgi,belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafın-dan denetçilere gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde-30   DİSİPLİN  KURULU VE GÖREVLERİ

Disiplin kurulu, genel kurul tarafından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Seçim sonrasındaki ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.

Disiplin kurulu üyeler ve delegelerle ilgili olarak genel kurul veya yönetim kurulu

tarafından kendisine intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadığını inceler ve aykırılık halinde tüzükte öngörülen disiplin cezalarından fiile uygun olanını Yönetim Kuruluna tavsiye eder.

Madde-31   DİSİPLİN CEZALARI

 1. Yazılı uyarma,
 2. Yazılı ikinci uyarma,
 3. Kesin ihraç

Madde-32   DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ

 1. Uyarma cezası yönetim kurulunun kararı ile uygulanır ve bu ceza için itiraz edilemez.
 2. Üyelikten tamamen çıkarma disiplin kurulunun teklifi yönetim kurulunun kararı ve genel kurulun onayı ile kesinleşir.

Madde-33   DANIŞMA KURULLARI

            a- Danışma Kurulu

Federasyon amacını gerçekleştirmek için iş adamları meclisi veya çeşitli konularda Federasyonun amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışmak konusunda yardımcı olabilecek olan kendi mesleklerinde sivrilmiş seçkin kişilerden danışma kurulu veya danışmanlar seçilebilir.  Bu şahısların  seçimi yönetim kurulu tarafından yapılır. Çalışma usulleri yönetim kurulunca belirlenir. Genel kurulun her zaman bu çalışma usullerini değiştirme hakkı vardır.    

              A- Başkanlar kurulu

Üye derneklerin başkanlarından oluşur.EKAF Genel Başkanı Bu kurulunda Başkanıdır.Toplantılar üç ayda bir yapılır.Başkanlar kurulu toplantılarına Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri katılabilirler. En az (3) bağlı derneğin yazılı başvurusu veya Genel Başkanın çağrısı ile olağanüstü olarak ta toplanırlar.

Görevleri şunlardır;

 1. Üye derneklerin sorunlarını dile getirir ve çözüm alternatifleri hakkındaki değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’ na bildirir.
 2. Meslek ile ilgili yasa, tasarı ve diğer mevzuatla ilgili görüş bildirir,
 3. Federasyon’ un iç ve dış genel politikasını inceleyerek tartışır, yönetim kuruluna görüş bildirir.
 4. Üyeliğe başvuran dernekler hakkında Yönetim Kurulu’ na görüş bildirir,
 5. Yönetim Kurulu’ nun getirdiği konuları tartışır ve sonucu yönetim kuruluna bildirir.
 6. Üye dernek faaliyetleri ve müşterek etkinlikler için koordinasyon amaçlı değerlendirmelerini yönetim kuruluna bildirir.

B- Bölge Danışma Kurulu

Ege Bölgesindeki her ilden bir temsilci delege olacak şekilde bir Bölge Danışma Kurulu seçilir. İller arası koordinasyon amaçlı işlev gören kurul aldığı kararları yönetim kuruluna bildirir.

Madde-34   ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları, federasyonun diğer organlarına  seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde–35  SANDIK KURMA

Federasyon,  sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir,faiz veya  başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde-36   FEDERASYON GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Federasyon hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan

ücretliler aracılığıyla yürütülür. Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

Madde-37  TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

Federasyon işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşarsa  federasyon takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan federasyon, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. Bilanço esasına geçen federasyon, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.  Federasyonun ticari işletmesi varsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

       TUTULACAK DEFTERLER ŞUNLARDIR

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir
 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
 • (a) bendinin 1,2,3 ve 6.ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan federasyonlar da tutarlar.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan federasyonlarca tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde-38 YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

                  Federasyon, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı kuruluşlardan,  işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 5072 sayılı  dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere,federasyon kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

Madde-39 FEDERASYONUN GELİRLERİ

 1. Üye derneklerden alınan giriş aidatı 200.tl dır. Yıllık aidat ise her bir federasyon üyesi derneğin kayıtlı her bir üyesi için yıllık. 1.(bir)  tl olup genel kurul her yıl bu miktarı ihtiyaca göre yeniden saptayabilir. Ödemeler yıllık yapılır.derneklerin üye aidat yükümlülüğü Fedarasyon’a üye kaydının yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren başlar.
 2.  Federasyona şahıslar, özel, kamu kuruluşları tarafından yapılacak aynî ve nakdî yardımlar . Menkul ve gayrimenkul kira ve işletme gelirleri, Federasyon amacına uygun her faaliyetten elde edilen yasal gelir ve fon ile kaynaklar.
 3. Banka faizleri ve yayın gelirleri.
 4. Federasyon  tarafından düzenlenen gece, konser,gezi, sportif faaliyetler, piyango, balo, eğlence, vs gibi amaca uygun faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
 5. Diğer gelirler.

Madde-40   GELİRLER VE GİDERLERDE USUL

Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar hakkında, yönetmeliklere uyulması zorunludur. Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Federasyon adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri gelirleri tahsilatı takip eden işgünü mesai saati bitimine kadar federasyonun ilgili bankadaki hesabına yatırır. Federasyonun bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

Madde-41   FEDERASYONUN GİDERLERİ

 1. Personel giderleri
 2. Ücretler ve yolluklar
 3. Kira, aydınlatma, ısınma, temizlik giderleri
 4. Vergi ve sigorta giderleri, noter ve benzeri kuruluş giderleri.
 5. Prim ve ikramiyeler.
 6. Sosyal ve kültürel faaliyetlerinin giderleri.
 7. Yayın ve kırtasiye giderleri
 8. Haberleşme (telefon, posta, faks,vs) giderleri
 9. Demirbaş giderleri
 10. Temsil ve ağırlama giderleri
 11. İhtiyaç duyulan belgeli sair giderler

Madde-42   FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

 1. Genel Kurul Kararı ile Fesih: Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
 2. Mahkeme Kararı ile Fesih: Federasyon yetkili mercilerinin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülkî amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşebilir.
 3. Kendiliğinden Dağılma: Federasyonun kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmesi veya acze düşmesi veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı  veya 5253 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebi ile üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma hali federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin veya Cumhuriyet Savcılığının istemi  üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince tespit edilir.

Madde-43   FEDERASYONUN TASFİYESİ

Federasyonun genel kurul kararı ile feshedilmesi, kendiliğinden sona ermesi ve mahkemece tasfiyesi durumunda federasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları eşit olarak üye derneklere dağıtılır. Genel kurulca fesih kararının alındığı toplantıda federasyon ve bağlı derneklerin üyesi olmayan şahıslardan 3 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını  inceler, borçlarını öder, kalan malvarlığını da  ilgili üye derneklere  eşit olarak dağıtır.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir federasyon, fesih ve buna bağlı olarak federasyon mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiye işlemleri sonucu federasyonun defter ve belgelerinin saklama usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler hususunda çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda işlem yapılır.

Madde-44   KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE TEMSİLCİLERİ

             Federasyon konfederasyonlara kurucu üye olabilir. Sonradan katılabilir. Kurucu üye olarak federasyon adına imza koyacaklar genel kurulda belirlenir.  Konfederasyon delegesi genel kurulda konfederasyon delege kontenjanına göre seçilir.

Madde-45  TEBLİGAT ADRESİ VE TEBLİGATA YETKİLİ KİŞİLER

Federasyonla ilgili her türlü yazışma ve tebligatlar federasyonun merkez adresine

yapılır. Tebligatı almaya yetkili kişiler genel başkan, genel sekreter ve genel sekreter yardım

cıları ile yönetim kurulunca görev verilecek 3  kişidir.

 

Madde- 46 DİĞER HÜKÜMLER

            Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında 5253 Sayılı kanun ve medeni Kanun hükümleri uygulanır.

 

FEDERASYON YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ
1 AYDIN ÖZYAR GENEL BAŞKAN
2 DURSUN ALİ ÖZKAN GENEL BAŞKAN VEKİLİ
3 CEVDET UÇAN GENEL SEKRETER
4 ÖZDEN İLMAZ GENEL SEKRETER YARDIMCISI
5 MURAT YETER GENEL SAYMAN
6 HAMDİ YAVUZ GENEL SAYMAN YARDIMCISI
7 EROL ÖZCAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
8 BEHZAT ÖZKAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
9 ABDULKADİR URALOĞLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
10 MUSTAFA KÜRKAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
11 AHMET GEDİK GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
12 HASAN ALİ KARAMAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
13 HÜSEYİN CEYLAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
14 LÜTFİYE CEVİZ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
15 NURİ ÇAKIRAL GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
16 KAHRAMAN DEMİRBAŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
17 İSMAİL GENÇ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
18 ZİHNİ DURMUŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
19 HAVVA IŞIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
20 CANDAN AYTEKİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
21 NEZİHE İNCEGÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
22 RUKİYE AKTAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
23 HIZIR SEYMENOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
24 ERKAN KESKİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
25 MUHAMMET ENES HOŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
26 EROL BERBER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
27 HÜSEYİN KÜÇÜK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
28 MEHMET NAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
29 ATİLLA ÇEKEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ